Ενημέρωση Επενδυτών - Ανακοινώσεις
 
 

Δελτία Τύπου - 2017

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. - 15/06/2017
Download PDFΑνακοίνωση πληρωμής μερίσματος - 15/06/2017
Download PDF2η τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2017 - 24/05/2017
Download PDFΑνακοίνωση αλλαγής της ΤΓΣ των μετόχων της εταιρίας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ - 24/05/2017
Download PDFΤροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2017 - 05/05/2017
Download PDFΟικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 - 12/04/2017
Download PDFΔελτία Τύπου - 2016

Aνακοίνωση για το Κράτος Μέλος Προέλευσης - 27/05/2016
Download PDFΟικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016 - 29/03/2016
Download PDFΑνακοίνωση σχετικά με επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρίας. - 25/02/2016
Download PDFΔελτία Τύπου - 2015

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. - 19/06/2015
Download PDFΔελτία Τύπου - 2014

Συγκρότηση σε σώμα των μελών Δ.Σ με την από 09.10.14 απόφαση Δ.Σ - 05/11/2014
Download PDFOρισμός Eιδικού Διαπραγματευτή - 16/09/2014
Download PDFΟικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014, Ορθή επανάληψη - 23/05/2014
Download PDFΟικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014 - 27/03/2014
Download PDFΤροποποίηση καταστατικού της εταιρίας - 13/02/2014
Download PDFΑνακοίνωση σχετικά με το Δ.Σ της εταιρίας - 22/01/2014
Download PDFΔελτία Τύπου - 2013

Ανάκληση της γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 - 05/11/2013
Download PDFAνακοίνωση της συγχώνευσης της θυγατρικής εταιρίας ΚΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - 15/10/2013
Download PDFΈγκριση συγχώνευσης - 26/08/2013
Download PDFΑνακοίνωση για αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση/μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής - 03/07/2013
Download PDFAπορρόφηση θυγατρικών εταιριών - 17/05/2013
Download PDFΕξαγορα ποσοστού μειοψηφίας της εισηγμένης από την εταιρεία ΚΛ Ενεργειακή ΑΕ - 13/05/2013
Download PDFΟικονομικό Ημερολόγιο 2013 - Oρθή επανάληψη - 23/04/2013
Download PDFΟικονομικό Ημερολόγιο 2013 - Oρθή επανάληψη - 04/04/2013
Download PDFΑπάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 27/03/2013
Download PDFΟικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2013 - 26/03/2013
Download PDFΣχολιασμός Δημοσιευμάτων - 19/03/2013
Download PDFΈγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με βάση την αποφ.Κ2-8682 του Υφυπουργού Ανάπτυξης
Download PDF


Δελτία Τύπου - 2012

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
Download PDF


Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Download PDF

Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
Download PDF


Οικονομικό Ημερολόγιο 2012
Download PDF

Αρχείο 2004-2011